FANDOM


Sau khi cuộc vận động bầu cử diễn ra, kết quả cuộc bầu cử được công bố tại đây :

1. System administrator:

+ Nguyễn Hà Dương : 34 điểm.

+ Trương Anh Tuấn : 32 điểm.

+ Ngô Quốc Huy : 26 điểm

+ Vũ Khắc Việt : 25 điểm

+ Phan Thái Trung : 17 điểm

2. Quản lí nội dung Mozilla.vn :

+ Đàm Tiến Long : 33 điểm

+ Nguyễn Phan Hải : 31 điểm

+ Vũ Khắc Việt : 27 điểm

+ Đỗ Như Vý : 17 điểm

+ Nguyễn Vũ Hưng : 17 điểm

3. Master mailing list :

+ Trương Anh Tuấn : 24 điểm

+ Ngô Quốc Huy : 23 điểm

+ Vũ Khắc Việt : 21 điểm

+ Nguyễn Vũ Hưng : 18 điểm.