Fandom

Community Space Wiki

Software Freedom Day 2012

25pages on
this wiki
Add New Page
Comments0 Share
Danh sách công việc
Nhóm việc Cụ thể Phân công Thời hạn Tiến độ Ghi chú
INSTALLFEST Chuẩn bị nhiều USB ElementaryOS cài sẵn ibus-bogo Long 12/09
Chuẩn bị 30 CD như trên cho khách 12/09 Năng Thắng
THIẾT KẾ Poster Nhóm design * 10/09 đã có bản draft
Nhãn đĩa 10/09 DONE
Sticker 12/09 Cancelled
PR Tạo event Facebook N.Thắng 09/09 DONE
Thông báo Ubuntu-vn N.Thắng 05/09 DONE
Chuẩn bị + in feedback T.Trung 12/09 Dựa theo của Linux Day
COMMUNICATION MEDIUM

Twitterfall

Tuy,

Thanh,

Sang

09/09 DONE

- Viết hướng dẫn:

+ Tạo twitter acc

+ Đưa tin sự kiện,...

- Điều phối sự kiện

- Nhận tin, phản hồi,.

IRC

T.Trung,

Thanh

09/09 DONE
Ustream

Thanh, Dương

12/09

- cài đặt

- Test

- Thông báo / hướng dẫn

Chuẩn bị các bài thuyết trình:

- ibus-bogo

-

LongDT,

M. Thắng,

CMPITG,

N. Thắng

12/09

Điều phối: Ngô Trung <ndtrung4419@gmail.com>

Nhóm design gồm có:

  • Việt
  • Hoàng Minh Thắng
  • Sơn (iWay)

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.